• Vizyon ve İlkeler belirlenerek Pandemi sürecini yönetmeyi kolaylaştıracak temel çerçeve oluşturulmalı ve süreç ile ilgili karar verilmelidir.
 • Bütçe Tasarımı, COVID-19 merkeze alınarak yeniden oluşturulmalı ve bütçe, bütün risk senaryolarını kapsamalıdır. Tüm satın alma süreçleri, COVID-19 mücadele önlemlerine uygun olarak tasarlanmalıdır. Sağlık Bakanlığının veya ilgili kurumların açıkladığı standartlara uygun satın almalar gerçekleştirilmelidir.
 • Okulun tüm paydaşlarının İyilik Hâli'ni belirleyecek mekanizmalar tasarlanmalı ve gerekli müdahale programları için görevlendirmeler yapılmalıdır. Öğretmen ve personelin fiziksel ve psikolojik sağlığı unutulmamalı ve onları korumak için stratejiler geliştirilmelidir.
 • Uzaktan eğitime hazırlık için Teknoloji Komisyonu kurulmalı ve sınıfların gelişim düzeylerine uygun stratejiler belirlenmelidir. Uzaktan eğitim araçlarının hangilerinin kalıcı olarak kullanılacağı netleştirilmelidir. Teknolojik alt yapı güncellenerek teknolojik sorunlarla ilgilenecek bir komisyon oluşturulmalıdır. Mevcut eğitim programlarının karma modellere hazırlanması, kazanımların uzaktan ve yüz yüze eğitime uygunluğu açısından sınıflandırılması için Akademik Kurul oluşturulmalıdır.
 • Okulun yönetim süreçleri için, risk senaryolarına uygun yemek, servis, güvenlik, temizlik gibi tüm operasyonlar için Protokoller oluşturulmalı, sürecin protokollere uygun şekilde yürütüldüğünden ve riskler karşısında işlerliğinin sağlandığından emin olunmalıdır.
 • İletişim, kriz yönetim sürecinde etkileşime dayalı olmalıdır. Süreçle ilgili bilgi ve veriler, tüm paydaşlara şeffaf ve proaktif iletişim yaklaşımıyla iletilmelidir. İlçe MEM, Belediye, Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşlarla iş birliği yapılmalı ve bu kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara katılarak bölgedeki diğer okullarla iş birliği güçlendirilmelidir. Özellikle uzaktan eğitim süreçlerinde iş birliğine açık olunmalıdır.
 • Uzaktan eğitime hazırlık için Teknoloji Komisyonu kurulmalı ve gelişim düzeylerine uygun stratejiler belirlenmelidir. Uzaktan eğitim araçlarının hangilerinin kalıcı olarak kullanılacağı netleştirilmelidir. Teknolojik alt yapı güncellenerek teknolojik sorunlarla ilgilenecek bir komisyon oluşturulmalıdır. Mevcut eğitim programlarının karma modellere hazırlanması, kazanımların uzaktan ve yüz yüze eğitime uygunluğu açısından sınıflandırılması için Akademik Kurul oluşturulmalıdır.
 • Vizyon ve İlkeler, bütün paydaşlarla anlaşılır bir şekilde paylaşılmalı, bu vizyon ve ilkelere dair paydaşların geri bildirimleri değerlendirilmelidir.
 • Komisyon, Bütçe Tasarımı konusunda bilgilendirilmeli ve komisyonun bütçe önerileri ile bütçe yeniden değerlendirilmelidir.
 • Komisyon Bütçe Tasarımı konusunda bilgilendirilmeli ve komisyonun bütçe önerileri ile yeniden değerlendirilmelidir.
 • Protokoller görselleştirilerek okul içinde ve okulun online platformlarında sergilenmelidir.
 • Tüm paydaşların İyilik Hâli için fiziksel ve psikolojik sağlıklarını belirleyen çalışmalar gerçekleştirilmeli ve devamında psikososyal eğitimler ve hijyen eğitimleri başlatılmalıdır. Çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarının önemsendiği bir Öğretmen ve Personelin Takibi çalışmaları devam ettirilmelidir.
 • İletişim'in en önemli ayağı protokoller, beyan formları, eğitim görselleri materyallerinin tüm paydaşlara iletilmesi olmalıdır. COVID-19'la mücadele önlemleri çerçevesinde geniş katılımlı tüm toplantılar çevirimiçi olarak gerçekleştirilmelidir.
 • İletişim'in en önemli ayağı; protokoller, beyan formları, eğitim görselleri ve materyallerinin tüm paydaşlara iletilmesi olmalıdır. COVID-19'la mücadele önlemleri çerçevesinde düzenlenecek geniş katılımlı tüm toplantılar çevirimiçi olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Vizyon ve İlkelerin süreç yönetimine etkisi değerlendirilmeli ve gerekirse bu vizyon ve ilkeler revize edilmelidir.
 • COVID-19 Komisyonu ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile ilgili süreç boyunca desteklenmeli ve düzenli toplantılarla komisyonun kalıcılığı sağlanmalıdır. Görev Tanımlarında, risk senaryolarına bağlı olarak yapılması gereken güncellemelere hazırlıklı olunmalıdır.
 • Bütçe Tasarımı'nın iyi yönetilmesi ve bütçenin açık verme ihtimaline karşı bütçeye fon yaratmak için çalışmalar planlanmalıdır.
 • Protokoller, risk analizleri yapılarak gerekli durumlarda güncellenmelidir.
 • Tüm paydaşların İyilik Hâli önceden planlanan aralıklarla ölçülmeye devam edilmeli ve ölçüm sonuçları değerlendirilerek müdahale programları güncellenmelidir. Çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığının korunması için planlanan Öğretmen ve Personelin Takibi stratejilerine uygun etkinlikler gerçekleştirilmelidir.
 • İletişim dili ve yöntemi güncellenerek değişen kararlara dair bilgilendirmelerin proaktif olmasına özen gösterilmelidir.
 • Teknoloji Komisyonu öğrenci, öğretmen ve velilerin teknolojiyi etkili kullanabilmeleri için eğitimler organize etmeli ve teknoloji destek hattının aktif bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır.

Okula Dönüş Yol Haritasında Okul Yönetimi, kurumun hedefleri ve vizyonu doğrultusunda Yeni Normal'in temel amacı olan sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamının oluşmasını okul açılmadan herkes için sağlaması adına önemli bir sorumluluk taşır.