1. İyilik Hâli
Yeni normale dönüş sürecinde öncelikli gündem, COVID-19 sebebi ile okulun tüm paydaşlarının fiziksel ve psikolojik sağlıklarını koruyacak önlemler almak adına fiziksel ve psikolojik sağlığı tehdit eden durumların tespitini sağlamak ve bu süreçte psikolojik dayanıklılık ve iyilik hâlinin sağlanabilmesi için gerekli olan beceri geliştirme ve psikososyal eğitimleri gerçekleştirmektir.

2. COVID-19 Mücadelesinin Parçası Olmak
Bu süreçteki bütün uygulamalar, COVID-19'a karşı verilen küresel ve ulusal mücadelenin bir parçası olduğu gerçeğinin farkında olarak gerçekleştirilmelidir.

3. Ekonomik Kaynakların Dönüşümü
COVID-19 sürecinde ekonomik planlamada amaç, okulun tüm paydaşlarının ve akademik süreçlerinin güçlendirilmesi olduğundan sağlığı koruyucu önlemler, teknolojik alt yapı, öğretmen eğitimleri, kampüs dönüşümleri ekonomik planlamanın öncelikli başlıklardır.

4. Uyumlanma (Kalıcılık)
Okullar, önümüzdeki süreci eğitimde geçmiş dönemin telafisi olarak değil, yeni normalin tasarımı olarak tanımlamalı ve uygulamalarını da içinde bulunduğumuz koşullara uyumlu, eğitimin niteliğini artıracak kalıcı uygulamalar geliştirmek olarak planlamalıdır.

5. Şeffaflık
Genelde halk sağlığı özelde ise okulun tüm paydaşlarının sağlığının korunması amacı ile elimizdeki bilgi ve veriler, şeffaf bir biçimde, ilgili bütün paydaşların ulaşımına açık olmalıdır.

6. İhtiyaçlar Odaklı Eğitim Programları Tasarımı
Yeni normale dönüş sürecinde yüz yüze ve uzaktan eğitim karma bir modelle uygulanmalıdır. Okulların eğitim programları; COVID-19 sürecinde öne çıkan sorumluluk, dijital okur yazarlık, öz bakım becerileri gibi beceriler odağa alınarak tasarlanmalıdır.

7. Esneklik
Okulların bütün operasyonel süreçleri, COVID-19'a dair risk senaryolarına hızlı bir şekilde uyumlanabilecek esneklikte planlanmalıdır.

8. Risk Gruplarının Korunması
Teknolojik ulaşılabilirlik ve sağlık açısından risk altındaki öğretmen ve öğrencilerin korunması öncelikli ilkelerdendir. Risk altındaki öğretmen ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin aksamayacağı biçimde uzaktan eğitime devam etmeleri hedeflenmelidir. Kronik bir hastalığının olması, ailesinde veya çevresinde hasta bireylerin olması gibi risk faktörleri okul tarafından düzenli olarak takip edilmelidir.

9. Verimlilik
Uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri, öğrencileri mümkün olan en kısa sürede ekran başında tutmak adına verimli bir biçimde planlanmalıdır.

10. Kademeli Yaklaşım
İyi olma hâlinin devamlılığını sağlamak adına kademeli yaklaşım ilkesi uygulanmalıdır. Toplu açılış anlayışı yerine kademeli açılış anlayışı ile öğrenciler ve öğretmenler arası fiziksel etkileşimin en aza indirilmesi hedeflenmelidir.

11. Fiziksel Mesafenin Korunması
Fiziksel sağlıkla ilgili riski en aza indirebilmek için okula öğretmen-personel-öğrenci dışındaki tüm yetişkin girişleri sınırlandırılmalıdır. Operasyonel gerekçelerle okula girmesi gereken yetişkinler, öğrencilerin okulda olmadığı saatlerde okula kabul edilmelidir.

Okula Dönüş Yol Haritasında Okul Yönetimi, kurumun hedefleri ve vizyonu doğrultusunda Yeni Normal'in temel amacı olan sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamının oluşmasını okul açılmadan herkes için sağlaması adına önemli bir sorumluluk taşır.