• 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi ve eğitim - öğretim sürecinin yeni normal şartlarda akademik anlamda nasıl ilerleyeceğinin planlanması için Eğitime Dönüş Akademik Kurulu oluşturulmalıdır.
 • Psikososyal eğitimlerin önemi göz ardı edilmeden kurumun akademik hedefleri belirlenmelidir.
 • Yüz yüze eğitime tam anlamıyla geçilmesi durumunda dahi tasarlanacak her içerik yenilikçi, az temas ile gerçekleşebilen, hibrit bir sisteme uygun olmalıdır.
 • Yüze yüze ve uzaktan eğitimin hibrit modellendiği sistemde öğrencilerin gelişimini ve tüm müdahalelerin paralel ilerlemesi adına dokümantasyona önem verilmelidir.
 • Öğrenci kayıt ve devam politikaları değerlendirilmeli ve güncellenmelidir.
 • Uzaktan eğitimde ortaya çıkan ölçme ve değerlendirme alanındaki eksiklikler için alternatif modeller araştırılmalı ve öğretmenlerin bu anlamda zenginleşmesinin önü açılmalıdır.
 • Dikey ve yatay müfredat değerlendirmesi yapılarak kazanım bazlı eksiklikler tespit edilmelidir.
 • Yüz yüze ve uzaktan eğitimin hibrit modellendiği sistemde öğrencilerin gelişiminin ve tüm müdahalelerin paralel ilerlemesi adına dokümantasyona önem verilmelidir.
 • Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında ortaya çıkan eksiklikler için alternatif modeller araştırılmalı ve öğretmenlerin bu anlamda zenginleşmesinin önü açılmalıdır.
 • Ders içeriklerindeki kazanımların hangilerinin yüz yüze hangilerinin uzaktan eğitimle verileceği belirlenmelidir.
 • Tersyüz edilmiş sınıflar modeli (Flipped Classroom) öğretmenlere tanıtılmalıdır. Öğretmenlerden geri bildirim alınarak bireysel öğrenci eylem planları oluşturulmalı, her öğrenci için bireysel olarak nelerin geliştirilebileceği, hangi alanlara önem verilmesi gerektiği ortaya çıkarılmalıdır.
 • Akademik Kurul uzaktan eğitim sürecini tüm paydaşları ile değerlendirmeli ve eksik kazanımlar, öğrenme alanları ve bu çıktılarla ortaya konan bir eylem planı oluşturmalıdır.
 • Öğrencilerin duygusal durumları ve süreçle ilgili yaşantıları raporlanmalı ve ilgililere aktarılmalıdır.
 • Hazırlanan öğretim programları akademik kurula sunulmalı ve iyi geri bildirimlerle içerik güçlendirilmelidir.
 • Dokümantasyon öğretmenlerle paylaşılmalı ve sürecin raporlanmasına devam edilmelidir.
 • Sağlık Bakanlığının ve MEB'in açıklamaları takip edilerek farklı senaryolara uygun akademik destek programları yapılandırılmalıdır.
 • Alternatif ölçme araçları öğretmenlerle paylaşılmalı ve görüş alınmalıdır.
 • Dikey ve yatay müfredat çalışmaları sonrası zümrelere ortak çalışma zaman dilimleri yaratarak ortaya çıkan yatay ve dikey müfredat çalışmaları gözden geçirilmelidir.
 • İyi Olma Hâli ile ilgili hazırlanan içeriğin akademik programın içerisinde nasıl işlevsel kılınacağı tartışılarak ortak bir yol haritası belirlenmelidir.
 • Uzaktan öğretimin değerlendirildiği öğretmen, öğrenci, veli anketleri sonuçlarının analizi yapılmalı ve değerlendirilmelidir.
 • Ders planlarının Tersyüz edilmiş sınıflar modeline uygun yapılması önceliği öğretmenlere açıklanmalıdır.
 • Bireysel öğrenci eylem planlarının son hali öğrenci ve velisiyle paylaşılmalıdır.
 • Hedefe yönelik müdahale planları güncellenmelidir.
 • Süreçle ilgili anketler yapılarak 'ders içerikleri ve uygulamalarının etkinliği' değerlendirilmelidir.
 • Akademik programın işlevselliği değerlendirilmeli, gerekiyorsa stratejik hamleler yapılmalıdır.
 • Dokümantasyon analizleri yapılarak uygulanan model/modeller gözden geçirilmelidir.
 • Belirlenen yeni ölçme araçları süreçte işe koşulmalı ve işlevselliği akademik kurul tarafından değerlendirilmelidir.
 • Öğrencilerin hazırbulunuşlukları kontrol edilerek bu çalışmalar sonrası belirlenen kazanımlar müfredat çalışmasının içine yedirilmelidir.
 • İyi Olma Hâli ile ilgili akademik programın içinde sunulan içeriğin içselleştirilip içselleştirilmediği ile ilgili çıktılar alınarak değerlendirme yapılmalıdır.
 • Bireysel öğrenci eylem planları belirli aralıklarla gözden geçirilmeli ve bu planlar süreçte revize edilmelidir.

Öğretim kısmının yönetimine dair bir ekip kurulması mümkünse, akademik koordinatörlerin, bölüm başkanlarının burada yer alması önerilir.